Waternet ontwikkelt gezamenlijk met de gemeente Amsterdam een toolbox van klimaat adaptieve maatregelen

Waternet is een gemeenschappelijke uitvoeringsorganisatie, waarin Amsterdam samenwerkt met het waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Waternet en de gemeente Amsterdam doen actief onderzoek naar klimaatadaptatie in de stad. Om kennis te delen en te ontvangen is Waternet aangesloten bij de COP WAIVE. De kennis vanuit verschillende partijen is waardevol voor onderzoeken. Waternet vindt dat je als kennisgroep sterker staat waardoor beslissingen sneller worden gemaakt.

Waternet doet breed onderzoek

Gemeentes streven naar een klimaatbestendige inrichting van de leegomgeving. Dit willen ze bereiken door nieuwe voorzieningen (KA-assets) aan te leggen. Waternet doet onderzoek naar de verschillende klimaat adaptieve maatregelen. Dit doen ze in de breedste zin. Ze doen niet alleen onderzoek naar het functioneren van de maatregelen in de praktijk maar ook naar het proces en de waterbalans. Bij het proces onderzoekt Waternet hoe maatregelen worden geïmplementeerd, gemonitord en onderhouden. Bij het aanleggen van de maatregelen monitort Waternet de hele waterbalans. Ze kijken naar de invloed van de maatregel op de hele omgeving.

Bron: Kennisdocument hemelwater-verwerkende voorzieningen (Waternet, 2022)

Verwachtingen en doelen zijn niet duidelijk bij het aanleggen van de maatregel

Waternet ervaart op dit moment dat klimaat adaptieve maatregelen worden aangelegd zonder een duidelijk doel. De maatregel is ontworpen om een probleem op te lossen. Als de maatregel wordt aangelegd, wordt niet opgeschreven welke verwachting er is. Zo moet bijvoorbeeld de vraag worden gesteld bij de aanleg van waterinfiltrerende verharding: hoeveel hemelwater moet de verharding doorlaten? Door dit vooraf vast te stellen, kan de maatregel bij gebruik worden geëvalueerd. De resultaten van het monitoren laten zien of de maatregel voldoet of geven aan wat er gedaan moet worden om de maatregel te optimaliseren.

Waternet ziet dat de verwachtingen niet worden genoteerd door een gebrek aan kennis bij de opdrachtgever en leveranciers.  Waternet voert verschillende pilots uit om de juiste kennis in huis te krijgen. Door de pilots te monitoren en te modelleren verkrijgt Waternet kengetallen over de klimaat adaptieve maatregel. Deze kengetallen zeggen veel over de werking van de maatregelen.

Bron: Kennisdocument hemelwater- verwerkende voorzieningen (Waternet, 2022) 

De toolbox is een hulpmiddel voor het maken van keuzes

Alle kennis en kengetallen die Waternet verkrijgt, gebruiken ze voor het ontwikkelen van een toolbox. Deze toolbox bestaat uit maatregelen en normen die de gemeente Amsterdam kan toepassen om invulling te geven aan de klimaatopgave. Op het moment ziet Waternet dat er voor meerdere uitdagingen zoals wateroverlast en hittestress één maatregel wordt gekozen. Echter, een maatregel is voor één uitdaging optimaal. Als de maatregel voor meerdere uitdagingen wordt aangelegd,  zal het niet optimaal functioneren. Er moeten keuzes worden gemaakt en de toolbox is hierbij een hulpmiddel.

Bron: Kennisdocument hemelwater-verwerkende voorzieningen (Waternet, 2022)

Waterinfiltrerende verharding kan in de toekomst onderdeel zijn van de toolbox

De waterinfiltrerende verharding kan in de toekomst een onderdeel vormen van de toolbox. De pilots naar de waterinfiltrerende verhardingen lopen nog . Waternet wil meer inzicht krijgen in de locaties waar de waterinfiltrerende verharding kan worden aangelegd en waar niet. Eerste resultaten tonen aan dat onder andere de omgeving en het gebruik van de omgeving bepalend zijn voor het rendement. Ook vindt Waternet dat de markt moet worden meegenomen in de resultaten zodat zij het product blijven verbeteren.

De waterinfiltrerende verharding zal niet de manier van afvoeren van hemelwater worden maar zal de riolering ondersteunen. De waterinfiltrerende verharding kan een extra bijdrage zijn voor klimaatadaptatie.

Voor het delen van kennis met Waternet of voor vragen aan Waternet over het functioneren van KA-assets in de praktijk  kunt  u contact opnemen met Torben Tijms (torben.tijms@waternet.nl) of Mark Nijman (Mark.Nijman@waternet.nl)

 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.