Door de jaren heen zijn er veel onderzoeken uitgevoerd naar waterinfiltrerende verharding. Als COP verzamelen wij onderzoeken en documenten over waterinfiltrerende verharding.

Naam: Kennisdocument hemelwater verwerkende voorzieningen
Schrijver & Datum: el Ayadi, Nijman, Votel, 2021
Samenvatting: Dit kennisdocument is opgesteld vanuit Waternet. Het document beschrijft verschillende voorzieningen van hemelwater verwerkende systemen die zijn aangelegd in de gemeente Amsterdam. Deze toepassingen zijn getest door de verschillende full-scale testen uit te voeren. Per systeem worden de resultaten van de metingen gepresenteerd. Hierbij is voor elk systeem beschreven wat de infiltratiesnelheid en infiltratiecapaciteit is van de voorziening. Daarnaast is er gekeken naar de verwerking van het hemelwater door elke voorziening bij verschillende neerslagbuien. 
 

Naam: Raak MKB project “De infiltrerende stad” , Werkpakket 1: Systeemanalyse 
Schrijver & Datum: Hogeschool Rotterdam, Kenniscentrum Duurzame HavenStad , 2020
Samenvatting: In dit eerste werkpakket van het project de infiltrerende stad wordt een analyse gedaan van de huidige systemen. Er is een overzicht gemaakt van de infiltrerende verhardingen die in de praktijk worden en gaan worden toegepast. Van deze maatregelen zijn de theoretische baten in kaart gebracht. Hierbij is er gekeken naar verschillende neerslagsituaties. Daarnaast beschrijft dit werkpakket de methodes die gemeentes toepassen om hun doorlatende en bergende verhardingen te onderhouden. Tot slot worden in dit rapport de gebruikte methodes toegelicht om de infiltratiesnelheid van de waterdoorlatende verhardingen te onderzoeken.

Naam: Raak MKB project “De infiltrerende stad” , Werkpakket 2: Functioneren van infiltrerende verharding in de praktijk
Schrijver & Datum: Hogeschool van Amsterdam , 2020
Samenvatting: In dit tweede werkpakket onderdeel van het project “De infiltrerende stad”  wordt een onderzoek beschreven van 70 infiltratietesten die zijn uitgevoerd in 11 gemeentes in Nederland. In dit onderzoek is getest hoe infiltrerende verhardingen functioneren in de praktijk, op korte en lange duur. Er is gebleken dat omgevingsfactoren de infiltratiesnelheid beïnvloeden. Bomen en struiken beïnvloeden de infiltratiesnelheid negatief terwijl verkeersintensiteit de infiltratiesnelheid positief beïnvloedt. Ook is getoetst dat juiste beheer-en onderhoud ervoor zorgt dat het reinigen van infiltrerende verhardingen de infiltratiesnelheid gemiddeld met 380% kan verhogen.
 

Naam: Raak MKB project “De infiltrerende stad” , Werkpakket 3: Innovaties onderzoeken in proefopstelling
Schrijver & Datum: Hogeschool Rotterdam, Kenniscentrum Duurzame HavenStad , 2020
Samenvatting: In het laatste werkpakket worden innovaties van waterdoorlatende verhardingen onderzocht om het functioneren ervan aan te tonen of te verbeteren aan de hand van de inzichten. De proefopstellingen zijn uitgevoerd in de Waterstraat van de TUDelft. Het hydraulisch functioneren van de Bufferblock en de EWB zijn herhaaldelijk onderzocht en getoetst. De resultaten zijn opgenomen in dit werkpakket. 
 

Naam: Onderzoek reinigingsfrequentie infiltratie verharding in Nijmegen
Schrijver & Datum: Gemeente Nijmegen, 2019
Samenvatting: In dit rapport wordt onderzocht hoe snel infiltratie verharding zijn capaciteit om water te verwerken verliest. Door deze informatie te combineren met het verloop van afname van capaciteit in de tijd kan de reinigingsfrequentie bepaald worden. Dit onderzoek concludeert dat de capaciteit over tijd af neemt. In 4 jaar kan de capaciteit met een factor 10 afnemen. Uit  de metingen in dit onderzoek blijkt dat de gemiddelde capaciteit op zijn minst tot 50% kan worden teruggebracht door te reinigen.

Naam: A Study on the Failure Mechanisms of Permeable Pavement Surfaces
Schrijver & Datum: Zabicki, 2018
Samenvatting: Dit onderzoek richt zich op de faalmechanismen van doorlatende bestratingsoppervlakken en wat de oorzaak is van verstopping van de systemen. De resultaten van de nieuwe berekeningen toonden aan dat in veel gevallen de infiltratiecapaciteit onvoldoende was om te voldoen aan de Europese norm van 97,2 mm/uur.

Naam: Whitepaper waterregulerende bestrating
Schrijver & Datum: Struyk Verwo Infra, 2018
Samenvatting: Deze whitepaper is een leidraad om te beoordelen of waterregulerende bestrating geschikt is op een locatie of project. Er worden berekeningen voor de infiltratiesnelheid en de dikte van de fundering gegeven. Verschillende praktijkcases zijn gepresenteerd waar de berekeningen op worden getest.   

Naam: A Review of Permeable Pavement Clogging Investigations and Recommended Maintenance Regimes
Schrijver & Datum: Razzaghmanesh, Beecham, 2018
Samenvatting: Inzicht in de mechanismen die voor verstopping van doorlatende bestratingen zorgen, kan helpen bij het optimaliseren van het vereiste onderhoudsregime. Dit onderzoek concludeert dat omdat veel onderzoekers en praktijkmensen geen standaard oppervlakte-infiltratietestmethoden volgen omdat ze te complex zijn, geeft aan dat een efficiëntere standaardtest nodig is.

Naam: Design & construction of concrete block permeable pavements
Schrijver & Datum: Interpave, 2018
Samenvatting: Deze gids uit de UK is bedoeld om stakeholders te helpen bij het ontwerp en bouw van waterpasserende verharding (Concrete Block Permeable Paving (CBPP)). Het omvat alle fasen van het ontwerp, relevant voor de verschillende onderdelen waaruit het projectontwerpteam bestaat, van initiële masterplanning tot gedetailleerd ontwerp en aanleg.

Naam: Onderzoek problematiek waterpasserede verharding Gemeente Beverwijk
Schrijver & Datum: Tauw, 2017
Samenvatting: Onderzoek naar de oorzaak van de problematiek die voor plasvorming zorgt op waterpasserende verharding in Gemeente Beverwijk. Uit de testen is gebleken dat het geotextiel niet de beperkende factor is, maar het geotextiel in combinatie met de funderingslaag wel, mede doordat de laag sterk wordt aangedrukt door de permanente- (verharding) en puntlasten (verkeer). 

Naam: Long term infiltration capacity of permeable pavement determined with new full scale test method
Schrijver & Datum: Boogaard, Harten & Lucke, 2017
Samenvatting: In dit rapport wordt een onderzoek beschreven naar 20 locaties in Nederland waar waterdoorlatende verhardingen worden toegepast. De verhardingen liggen er tussen de 2 en 9 jaar. Er is middels een full-scale infiltratieproef gekeken naar de invloed van vuil en sedimentatie op de infiltratiesnelheid van de verhardingen. De resultaten laten zien dat de infiltratiesnelheden op de verschillende locaties tussen de 20 en 342 mm/h liggen waarmee het voldoet aan de gevraagde hydraulische prestatie van de verhardingen. 

Naam: Handreiking infiltrerende verhardingsconstructies
Schrijver & Datum: Gemeente Deventer & Tauw, 2016
Samenvatting: In deze handreiking worden de aandachtspunten en ontwerpeisen voor ontwerp, aanleg en onderhoud van waterpasserende verharding besproken. Ook worden de globale kosten van het aanleggen en onderhouden van waterpasserende verharding gepresenteerd.

Naam: Opstellen richtlijnen infiltratie
Schrijver & Datum: IMDC, 2016
Samenvatting: Opstellen van richtlijnen voor het meten van de infiltratiecapaciteit en het modelmatig
onderbouwen voor de dimensionering van infiltratievoorzieningen

Naam: Grootschalig toepassen van waterpasserende verharding in Rotterdam
Schrijver & Datum: Gemeente Rotterdam, 2016
Samenvatting: Dit artikel geeft allereest een toelichting op de technische specificaties van het standaard wegenbouw detail. Daarnaast wordt kort ingegaan op de ervaringen met betrekking tot het beheer en onderhoud van de waterpasserende verharding

Naam: Waterdoorlatende betonbestrating 
Schrijver & Datum: Bentoniek, 2016
Samenvatting: Het bekijken van verschillende mogelijkheden van waterdoorlatende betonbestrating. In dit artikel wordt ook besproken hoe de  waterdoorlatendheid en infiltratiecapaciteit bepaald kan worden.

Naam: Het waterpasserende vermogen van waterpasserende verhardingen
Schrijver & Datum: Gemeente Rotterdam & Hogeschool Rotterdam, 2016
Samenvatting: De hoofddoelstelling van dit onderzoek was het verkrijgen van inzicht in de invloed die de vervuiling van de voegen en open structuur heeft op de infiltratiecapaciteit, van vijf verschillende waterpasserende en waterdoorlatende verhardingen. Aan het einde van dit onderzoek valt te stellen dat dichtslibbing van grote invloed is op het waterpasserend vermogen van de meeste van de geteste verhardingen. Vier van de vijf verhardingen die zijn getest in de laboratoriumsituatie, laten een grote afname van het vermogen zien, welke veroorzaakt wordt doordichtslibbing. 

Naam: Evaluation of a new experimental test procedure to more accurately determine the surface infiltration rate of permeable pavement systems
Schrijver & Datum: Lucke, Boogaard & van de Ven, 2014
Samenvatting: Om de infiltratie van waterdoorlatende bestratingen te beoordelen, zijn in het verleden verschillende infiltratietestprocedures gebruikt. De resultaten zijn echter in het algemeen inconsistent en hebben een grote variatie getoond in de reikwijdte van gemeten infiltratiesnelheden. Dit artikel evalueert de prestaties van twee in Nederland ontwikkelde experimentele testmethoden om de oppervlakte-infiltratiesnelheid van bestaande permeabele bestratingsinstallaties nauwkeuriger te bepalen. De twee methoden waren de falling head full-scale methode en de constant headfull-scale methode. De studie wees uit dat de infiltratieresultaten verkregen met behulp van de FHFS-testmethode het meest geschikt waren om de werkelijke infiltratiesnelheid weer te geven.

Naam: Evaluating the Infiltration Performance of Eight Dutch Permeable pavements using a new full-scale infiltration testing method
Schrijver & Datum: Boogaard, Lucke, van de Giesen & van de Ven, 2014
Samenvatting: Deze studie gebruikt een nieuw ontwikkelde, full-scale infiltratietestprocedure om de infiltratieprestaties van acht permeabele bestratingen te evalueren. Het is belangrijk voor hemelwater beheerders om te kunnen bepalen wanneer de verstopping een onaanvaardbaar niveau heeft bereikt, zodat ze onderhouds- of vervangingsactiviteiten kunnen plannen.

Naam: Test waterpasserende verharding ‘Drainvast’
Schrijver & Datum: Tauw, 2012
Samenvatting: Dit is een onderzoek naar de nieuwe waterdoorlatende voegvulling van Drainvast. Deze voegvulling bestaat uit stroken met tapijtachtige structuur.

Naam: Handleiding voor het ontwerp en de uitvoering van verhardingen in
betonstraatstenen
Schrijver & Datum: OCW, 2009
Samenvatting: Dit rapport is een handleiding voor het aanleggen van betonstraatstenen. In de handleiding worden verschillende ontwerpaspecten en kenmerken beschreven. In de handleiding wordt er dieper ingegaan op de aanleg van de waterdoorlatende verhardingen. De kenmerken van de verharding wordt beschreven maar ook de eisen en uitgangspunten worden benoemd bij het ontwerpen en aanleggen van de waterdoorlatende verharding. 
 

Naam: Doorlatende verharding
Schrijver & Datum: STOWA, 2007
Samenvatting: Dit rapport beschrijft de richtlijnen van het ontwerp, aanleg en beheer van waterpasserende verharding en ervaringen van verschillende gemeenten met waterpasserende verharding. Daarnaast wordt een beheer schema gepresenteerd.